Hoppa till huvudinnehåll

Vi är överens om Huvudavtalet

Pontus
Aktuellt 14 mars 2022

Pappers och Industriarbetsgivarna har träffat ett avtal om att anta ”Huvudavtalet om trygghet, omställning och anställningsskydd”, som ett resultat av att arbetsgivarna begärt förhandling. Förutsättningen för detta är att det först skrivs under av LO och Svenskt Näringsliv, vilket kommer att ske senare i år.

- Vi har varit, och är fortsatt, starkt kritiska till försämringar i anställningsskyddet som kommer införas i lagstiftningen, som en konsekvens av Januariöverenskommelsen. Men som läget är nu, när förändringen i lag kommer bli verklighet, är Pappers inställning att vara med och påverka. Förhandlingarna har gett oss möjlighet att förhandla om andra viktiga frågor - där har vi nått stor framgång.
Pontus Georgsson, förbundsordförande Pappers

I och med förhandlingarna om Huvudavtalet har vi fått igenom en rad förbättringar för medlemmarna i Pappers i det rikstäckande kollektivavtalet. Inga villkorsförsämringar har skett utan istället flera förbättringar. Vi vill påstå att Pappers nu kommer ha det bästa arbetaravtalet på svensk arbetsmarknad.

Förbättringarna i korthet

  • Istället för två kollektivavtal (Riksavtalet och Allmänna villkor) är vi överens om att Pappers blir ensam facklig part till ett heltäckande kollektivavtal. Tjänstemännen är inte längre part i kollektivavtalet. Det innebär till exempel att vi själva bestämmer vilka krav vi ska driva i nästa avtalsrörelse. Vår bedömning är att det ger oss en betydligt starkare förhandlingsposition.
  • Arbetsgivarna behöver ge anställda med en tidsbegränsad anställning en tillsvidareanställning redan efter 12 månader istället för efter 24 månader. För vikariat gäller tidigare regler.     
  • Vid nästa löneförhandling kan inte arbetsgivaren längre räkna av tidigare gjorda förflyttningar i lönesystem, så kallad trappvandring, från den gemensamma lönepotten. Det innebär ett större löneutrymme att fördela. 
Vad innebär det att Pappers kommer att ansluta sig till Huvudavtalet”?

Anställningstryggheten kommer att justeras och förändringen kommer att bli lag när riksdagen fattar beslut senare i år. Oavsett om vi ansluter oss till Huvudavtalet eller ej kommer dessa lagändringar gälla alla på svensk arbetsmarknad.

Genom att ansluta sig till Huvudavtalet får medlemmarna i Pappers ta del av en rad förbättringar men även några försämringar. Förhandlingar handlar alltid om att komma överens om kompromisser.

I korthet innebär Huvudavtalet:

  • Ekonomiskt stöd för att gå en kompetens- eller vidareutbildning, såväl under en pågående anställning eller vid uppsägning. Det innebär också att det kommer bli enklare att få ledigt på grund av studier.
  • När det blir en tvist kring en uppsägnings giltighet så innebär det ett ökat ekonomiskt skydd för dem som är anslutna till Huvudavtalet jämfört med den kommande lagstiftning.
  • Det blir även marginellt lättare, än tidigare, för arbetsgivaren att säga upp en arbetstagare i vissa situationer (bristande prestationer, arbets- eller ordervägran, olovlig frånvaro).
  • Den största skillnaden är att arbetsgivare vid arbetsbrist har en större möjlighet att undanta anställda från principen ”sist in, först ut”.
Varför kommer inte arbetarna och tjänstemännen längre omfattas av samma kollektivavtal?

Pappers gick in i dessa förhandlingar med ett krav på att teckna ett eget kollektivavtal utan tjänstemännens fackliga organisationer (Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna). Vi har sedan 1996 haft Allmänna villkor tillsammans med dessa fackliga parter. Det har varit ett avtal som gynnat alla men nu är tiden inne att återta makten kring vårt kollektivavtal.  

Det beror framför allt på två saker. För det första önskar Pappers styra över vilka avtalskrav som vi ska driva i kommande avtalsrörelser. För det andra har det praktiskt varit svårt att samförhandla; tjänstemännen är bundna av hur förhandlingarna ska ske inom Industriavtalet, vilket är ett avtal som Pappers inte är en part i.

Pappers kan företräda medlemmarna på ett bättre sätt genom ett eget kollektivavtal. Förutsättningen för samverkan mellan fackliga parter på bruken är inte ett gemensamt kollektivavtal. Vi kommer fortsätta samverka med tjänstemännens fackliga organisationer precis som tidigare.

Inga villkorsförsämringar har gjorts utan enbart förbättringar vilket gör att vi vill påstå att Pappers kommer ha det bästa arbetarkollektivavtalet på svensk arbetsmarknad!

På vilket sätt påverkas möjligheten till omställnings- och kompetensstöd för medlemmarna i Pappers, i och med Huvudavtalet?

Arbetsgivarsidan förbinder sig i Huvudavtalet att avsätta betydligt mer pengar till stöd i form av omställnings- och kompetensstöd. Syftet med stödet är att underlätta för arbetstagare att skaffa sig ny kompetens för att t.ex. byta jobb eller bransch. På sikt kan anställda på detta sätt stärka sin framtida ställning på arbetsmarknaden i stort.

Avtalet innehåller också kompletterande studiestöd när man väljer att studera. Även detta stöd blir större till den enskilda medlemmen när Pappers är ansluten till Huvudavtalet.

Massa- och pappersindustrin är en bransch i ständig förändring, därför har vi gjort bedömningen att dessa stöd är särskilt värdefulla för medlemmar i Pappers.

Lönerna i massa- och pappersindustrin är relativt höga jämfört med många andra grupper inom LO. Det gör att de ersättningar som finns i Huvudavtalet också kommer att gynna medlemmarna i Pappers på ett bra sätt.

Vilka fördelar är det med att Pappers har förhandlat om detta nu?

Pappers gjorde bedömningen att det i ett tidigare skede fanns möjlighet att även lyfta andra viktiga frågor för Pappers, som vi ville förhandla om med vår arbetsgivarpart. Det visade sig vara en korrekt bedömning då vi lyckades föra in flera samt uppnådde ett helt eget kollektivavtal utan några faktiska villkorsförsämringar. Det var motparten Industriarbetsgivaren som kallade Pappers till förhandlingsbordet.

Kommer anställningstryggheten att påverkas?

Ja, anställningstryggheten kommer att påverkas men exakt hur är svårt att säga. Detta för att när man ändrar i lagen så behöver domstolen tolka lagen och döma efter det, vilket gör att det kommer dröja innan man vet exakt vilka konsekvenserna blir.

De största förändringarna hade kommit oavsett om Pappers valt att gå med i Huvudavtalet eller inte. Genom att vara en del av Huvudavtalet så kan får vi in en hel del stöd.

  • Pappers har sedan tidigare haft en reglering som innebär att en arbetsgivare, för i princip samtliga tidsbegränsade anställningar, måste ha skäl för att visstidsanställa. Det är en stor framgång att halvera tiden för att få en tillsvidareanställning, från 24 till 12 månader. Tid i sådana anställningar sammanräknas vilket innebär att en arbetsgivare i vår bransch kommer ha stora svårigheter att undvika en konvertering från tidsbegränsad till en tillsvidareanställning.
  • Huvudavtalet innebär ökade möjligheter för arbetsgivaren att undanta anställda från principen ”sist in, först ut”. Detta är en regel som gäller när parterna inte kommer överens om hur kommande uppsägningar ska hanteras med en turordningslista. Dessa situationer brukar Pappers avdelningar kunna hantera på ett bra sätt och bedömningen är därför att arbetsgivarens ökade möjligheter i praktiken inte kommer få fullt genomslag.  
Vad händer nu?

Nu pågår ett arbete med att ta fram det nya heltäckande kollektivavtal som bara gäller för Pappers, med befintliga villkor samt ovannämnda förändringar. Parallellt med det så pågår lagförberedelserna och förberedelserna för att LO och Svenskt Näringsliv ska underteckna Huvudavtalet.

I den avtalsrörelsen kommer Pappers agera som ett självständigt förbund, förhoppningsvis tillsammans med övriga LO-förbund inom en stark LO-samordning.

Läs mer på Dagens Arbete