Hoppa till huvudinnehåll

Så funkar avtalsrörelsen

Avtalsrörelsen består av flera olika delar som alla syftar till att skriva ett så bra kollektivavtal som möjligt. 

Pappers har sedan 1 oktober 2022 ett eget kollektivavtal med motparten Industriarbetsgivarna (IA). Tidigare skedde förhandlingarna kring villkoren i kollektivavtalet tillsammans med tjänstemännens fackliga organisationer. Denna förändring hoppas vi ska förenkla förhandlingarna nu när Pappers är enda part.

Pappers avtalsrörelse är uppdelad i sex olika delar. 

  1. Att formulera avtalskrav
  2. Växla avtalskrav
  3. Förhandling med arbetsgivaren
  4. Centralt avtal klart
  5. Lokala förhandlingar
  6. Nya villkor och löner 

Kommer vi inte överens i avtalsförhandlingarna så finns möjlighet, att efter att avtalet löpt ut, vidta stridsåtgärder. 

1. Att formulera avtalskrav

Den första delen är formuleringen av Pappers avtalskrav. Inför förhandlingarna 2023 startade detta arbete i november 2021 och pågick fram till att avtalskraven lämnades över till arbetsgivarparten i december 2022.

Avtalsmotioner

Alla medlemmar och avdelningar kan skicka in avtalsmotioner. En avtalsmotion ska innehålla förslag till förändring som man antingen vill ändra, ta bort eller lägga till i kollektivavtalet. Avtalsmotionerna behandlas på förbundsmötet i november och motionerna ska vara inskickade åtta veckor innan mötet sker. 

Det är främst genom avtalsmotioner som du som medlem kan vara med och påverka vilka krav som Pappers ska driva. 

Medlemsdialog

Pappers genomför medlemsdialoger inför varje avtalsrörelse. Det innebär att alla avdelningar får besök, antingen av en representant från förbundsstyrelsen eller av en förbundsombudsman. Under besöket går man runt på bruket tillsammans med avdelningsstyrelsen och pratar med medlemmar om vilka frågor som är viktiga att lyfta i avtalskraven. 

LO-samordning

Pappers är en del av LO. Inför varje avtalsrörelse förs diskussioner inom LO om LO-förbunden ska driva gemensamma krav i avtalsrörelsen, en så kallad LO-samordning. Om man kommer överens har förbunden större möjligheter att genomföra t.ex. sympatiåtgärder mellan respektive LO-förbund om någon skulle hamna i konflikt. 

Pappers arbetar för att det ska bli en LO-samordning inför avtalsförhandlingarna 2023. 

2. Växla avtalskrav

Steg två i avtalsrörelsen sker när vi växlar avtalskrav med arbetsgivarorganisationen Industriarbetsgivarna (IA).

Företagen har genom IA haft en process för att komma överens om vilka krav arbetsgivarna vill driva i avtalsförhandlingarna.

Båda organisationerna har formulerat avtalskrav och i december 2022 lämnade vi över, växlade, avtalskraven.

Det är först när vi har tagit emot avtalskraven från arbetsgivarna samt överlämnat Pappers avtalskrav som vi vet vad förhandlingarna handlar om. 

3. Förhandling

Steg tre är själva förhandlingsskedet. Förhandlingen sker mellan förhandlande ombudsmän på Pappers och representanter från IA.

Under detta steg kan vi inte säga så mycket hur det går, utan här pågår en intensiv förhandling fram och tillbaka för att komma fram till ett avtal som båda parter är överens om.

Målet är att ha ett nytt avtal klart innan det gamla riksavtalet går ut den 31 mars 2023. 

Förhandlingsdelegationer

Pappers har två förhandlingsdelegationer som är ansvariga för förhandlingen. Lilla förhandlingsdelegationen består av förhandlingsenheten på förbundskontoret och den stora förhandlingsdelegationen består av förbundsstyrelse och förhandlingschef.

Det är stora förhandlingsdelegationen som, efter behandling på förbundsmötet, tar ställning till en slutlig överenskommelse av ett nytt kollektivavtal.

Om vi inte kommer överens

Om vi inte kommer överens om ett nytt avtal finns möjlighet att varsla om konflikt. Då tillsätter Medlingsinstitutet medlare för att hitta en lösning innan konflikten bryter ut. Eventuella stridsåtgärder kan vi vidta först efter att avtalet löper ut. 

4. Centralt avtal klart

I en förhandling så blir det alltid kompromisser och när vi är överens med arbetsgivarparten om ett acceptabelt nytt kollektivavtal så skrivs det under av de centrala parterna.

I det centrala kollektivavtalet finns övergripande innehåll kring löneökning och villkorsförändringar.

Pappers kollektivavtalskonstruktion bygger på ett centralt kollektivavtal tillsammans med ett lokalavtal. När de centrala förhandlingarna är avslutade är det dags för nästa förhandling, denna gång på lokal nivå. 

5. Lokala förhandlingar

Varje avdelning i Pappers har ett lokalavtal med arbetsgivaren på bruket. I det lokala kollektivavtalet, så kallat lokalavtal, förhandlar lokala företrädare för facket och arbetsgivaren om vad som gäller lokalt hos dem. Det centrala kollektivavtalet fungerar som en grund men det finns alltid möjlighet att sluta bättre avtal. 

Pappers lokalavtal har stor betydelse för vad som gäller på jobbet. Det lokala avtalet reglerar många olika delar som till exempel arbetstider, fördelning av löneökning och ersättningar. 

6. Nya villkor och löner

Sista steget i avtalsrörelsen är att de lokala avtalen skrivs under och det nya kollektivavtalet börjar gälla. Hur länge avtalet gäller, normalt 1 - 3 år, samt hur stora löneökningarna blir finns med i det centrala kollektivavtalet. 

Det kan dröja lite innan du får din nya lön utbetald; detta beror hur lång tid de lokala förhandlingarna tar. Det vanligaste är att du efter en avtalsrörelse får lönen retroaktivt. 

Vad innebär retroaktiv lön?

Retroaktiv lön är en ersättning som betalas ut i efterhand.

Exempel: Om det nya kollektivavtalet börjar gälla den 1 april och de lokala förhandlingarna är klara den 5 maj, ska du få löneökningen från april och maj som en klumpsumma på din löneutbetalning den 25 maj. Därefter får du din nya lön varje månad.