Hoppa till huvudinnehåll

Hur hanterar förbundet personuppgifter

Här finns information för dig som medlem i Pappers gällande nya dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller från den 25 maj 2018.

Behandling av personuppgifter om Pappers medlemmar

Svenska Pappersindustriarbetareförbundet (”Pappers”, ”vi”, ”oss”) är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som framgår av denna information. Vi värnar om din personliga integritet och vill att du ska känna dig trygg med vår behandling av dina personuppgifter. Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter och för att säkerställa att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddsregler.

Vilka personuppgifter vi behandlar om dig, varför och med vilken laglig grund

Administration och hantering av medlemskap

För att bland annat hantera medlemsansökan, föra medlemsregister, fakturera och hantera medlemsavgifter, medlemsrådgivning, behandla utträden och uteslutningar samt registervård måste vi behandla dina personuppgifter. De huvudsakliga kategorier av personuppgifter som vi behandlar är ditt personnummer, namn, adress och kontaktuppgifter. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna upprätta och fullgöra avtalet med dig som medlem.

Känsliga personuppgifter som vi behandlar om dig, det vill säga facklig tillhörighet, behandlar vi då vi bedriver en berättigad facklig verksamhet.

Hantering av medlemsavgift via uppbörd/löneavdrag av arbetsgivare

I förekommande fall kan du betala medlemsavgiften via löneavdrag som görs av din arbetsgivare. Den behandlingen grundar sig på en rättslig förpliktelse som följer av avtal.

Känsliga personuppgifter som vi behandlar om dig, det vill säga uppgift om facklig tillhörighet, behandlar vi då det är nödvändigt för att du eller vi ska kunna fullgöra skyldigheter eller utöva rättigheter inom arbetsrätten.

Rådgivning

Genom ditt medlemskap har du rätt till rådgivning gällande bland annat förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare på arbetsplatsen. För att kunna ge dig rådgivning måste vi behandla dina personuppgifter. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enlig avtalet med dig som medlem.

Känsliga personuppgifter som vi behandlar om dig, det vill säga facklig tillhörighet och i förekommande fall hälsouppgifter, behandlar vi då vi bedriver en berättigad facklig verksamhet.

Företrädarskap

Genom ditt medlemskap har du rätt till bland annat förhandlingshjälp, rättshjälp vid brott mot lag eller kollektivavtal, rättsskydd genom LO-TCO, indrivning av lönefordringar och hjälp i besvärsärenden. För att kunna företräda dig gentemot andra parter måste vi behandla dina personuppgifter. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt avtalet med dig som medlem.

Känsliga personuppgifter som vi behandlar om dig, det vill säga facklig tillhörighet och i förekommande fall hälsouppgifter, behandlar vi då det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Informationsspridning och opinionsbildning

Pappers ändamål och uppgifter framgår av stadgarna. Där anges bland annat att vi ska tillvarata medlemmarnas gemensamma intresse och styrka för att skapa bästa möjliga villkor i arbetslivet och i samhället. Dina personuppgifter används därför för att informera dig som medlem om bland annat våra ställningstaganden i fackliga frågor, frågor som rör samhället i stort och vi lämnar information om kollektivavtalsrörelser. Behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och vårt berättigade intresse av att sprida information om våra ställningstaganden och att skapa opinion.

Känsliga personuppgifter som vi behandlar om dig, det vill säga facklig tillhörighet, behandlar vi då vi bedriver en berättigad facklig verksamhet.

Medlemsundersökningar

Personuppgifter kan komma att användas vid medlemsundersökningar. Behandlingen är nödvändig för verksamhetsutveckling. arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål av samhällsintresse, i enlighet med personuppgiftslagen artikel 89.1.

Hantering av medlemsförmåner

Via ditt medlemskap i Pappers ingår vissa förmåner och du får även fördelaktiga erbjudanden samt rabatter. Det ingår bland annat vissa försäkringar, du har rätt till vår medlemstidning, du har rätt till rabatterade priser på vissa produkter och tjänster och du ges möjlighet att gå vissa kurser samt delta i konferenser. För att kunna hantera dina medlemsförmåner måste vi behandla dina personuppgifter. De huvudsakliga uppgifterna som behandlas är namn, personnummer, mailadress och adress. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna upprätta och fullgöra våra skyldigheter enligt avtalet med dig som medlem.

Känsliga personuppgifter som vi behandlar om dig, det vill säga facklig tillhörighet, behandlar vi då vi bedriver en berättigad facklig verksamhet. Vid deltagande i kurser och konferenser kan vi behöva behandla dina hälsouppgifter, såsom allergier och funktionshinder. Behandlingen grundar sig i sådana fall på ditt uttryckliga samtycke.

Medlemsundersökningar för att förbättra och utveckla verksamheten

Vi genomför medlemsundersökningar för att öka förståelsen för vad du som medlem anser är av vikt för medlemskapet och vår verksamhet. För att kunna genomföra dessa undersökningar måste vi behandla dina personuppgifter och dina svar på undersökningen. Normalt besvaras undersökningarna anonymt. I undantagsfall kan det vara en tävling kopplat till undersökningen och i de fallen måste vi behandla dina personuppgifter för att kunna avgöra vinnaren av tävlingen. Svaren på undersökningen kopplas dock inte till en individ och är därför alltid anonyma. Det är frivilligt att delta i undersökningen. Behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på en intresseavvägning då vi har ett berättigat intresse av att utveckla vår verksamhet samt för att erbjuda dig som medlem ett så bra medlemskap som möjligt.

Känsliga personuppgifter som vi behandlar om dig, det vill säga fackligt medlemskap, behandlar vi då vi bedriver en berättigad facklig verksamhet.

Lönestatistik

Vi behandlar dina personuppgifter för att framställa lönestatistik. De huvudsakliga personuppgifterna som behandlas är namn, personnummer, företagstillhörighet, avdelningstillhörighet och löneinformation. Uppgifterna skickas till oss från din arbetsgivare. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse som följer av kollektivavtal. Behandlingen är också nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enlig avtalet med dig som medlem. 

Publiceringar om medlemmar i sociala medier och på Pappers webbsida

I förekommande fall kan vi behandla uppgifter om dig i våra kanaler för sociala medier. De uppgifter som vi i sådana fall behandlar är bland annat fotografi och namn. Behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och vårt berättigade intresse av att sprida information om förbundet, vår verksamhet och våra medlemmar.

Vi inhämtar ditt uttryckliga samtycke innan vi publicerar några känsliga personuppgifter eller uppgifter som innebär att ditt fackliga medlemskap röjs

Samverkan med Pappers arbetslöshetskassa

För att omfattas av Papper inkomstförsäkring krävs det att du även är medlem i Pappers arbetslöshetskassa. Av den anledningen samverkar vi med Pappers arbetslöshetskassa. De huvudsakliga uppgifterna som behandlas är namn, personnummer och kontaktuppgifter. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra avtalet med dig som medlem.

Känsliga personuppgifter som vi behandlar om dig, det vill säga fackligt medlemskap, behandlar vi då vi bedriver en berättigad facklig verksamhet.

Administration och hantering av förtroendeuppdrag

Om du får ett förtroendeuppdrag behandlar vi i förekommande fall dina personuppgifter för att bland annat administrera uppdraget, distribuera tidningarna Dagens Arbete och Arbetet, administrera och hantera ersättningar, föra register. Rådgivning till dig som är förtroendevald, stöttning samt utbildning till dig som har ett förtroendeuppdrag. De huvudsakliga kategorier av personuppgifter som vi behandlar är ditt personnummer, namn, medlemsnummer, adress och kontaktuppgifter. Behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och vårt berättigade intresse av att kunna bedriva vår verksamhet och påverka arbetsmarknaden.

Känsliga personuppgifter som vi behandlar om dig, det vill säga facklig tillhörighet, behandlar vi då vi bedriver en berättigad facklig verksamhet.

Hantering av behörigheter till Pappers system och liknande

Om du får ett förtroendeuppdrag behandlar vi i förekommande fall dina personuppgifter för att hantera behörigheter till våra system vilket är nödvändigt för att du ska kunna utföra dina uppgifter som förtroendevald. De huvudsakliga kategorierna av personuppgifter som behandlas är namn, personnummer och kontaktuppgifter. Behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och vårt berättigade intresse att behandla uppgifterna för att du ska kunna utföra dina uppgifter som förtroendevald.

Varifrån vi samlar in personuppgifter om dig

Dig själv

Vi samlar in uppgifter från dig när du ansöker om medlemskap, om du kontaktar oss via telefon, besöker vår hemsida eller använder våra andra kontaktkanaler.

Arbetsgivare

I förekommande fall kan vi komma att inhämta personuppgifter från din arbetsgivare.

Försäkringsbolag, Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen

I förekommande fall kan vi komma att inhämta uppgifter om dig från försäkringsbolag, Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen. Detta gör vi endast om vi har erhållit en fullmakt från dig.
Vi överför dina personuppgifter till försäkringsbolag för administration av försäkringar som ingår i medlemskapet.

Statens Personadressregister

För att säkerställa att dina adress- och namnuppgifter är korrekta inhämtar vi personuppgifter från Statens Personadressregister (SPAR).

Mottagare vi delar dina uppgifter med

Resebyrå och kursgårdar

I samband med kurs och konferens samlar vi in personuppgifter i syfte att: 

  1. Kunna genomföra och administrera kurser och utbildningar, genomföra kursvärderingar.
  2. Genomföra marknadsundersökningar och för informations- och marknadsföringsändamål.
  3. Skicka deltagarförteckningar till kursdeltagare och handledare.
  4. Deltagarna ska kunna koordinera samåkning och grupparbeten.
  5. Meddela kurs och konferensanläggningar födoämnesallergier och boka övernattning.

Personuppgifter används även för statistik (studieregister) och kommer att delges den avdelning där deltagaren är medlem. Uppgifter om deltagare kommer dessutom att lagras i förbundets medlemssystem.

Genom att tacka ja till att medverka i kursen godkänner deltagaren att Pappers inhämtar och behandlar personuppgifter om deltagaren enligt ovan.

Fullmaktstagare, ställföreträdare, ombud eller liknande

Vi kan i förekommande fall lämna ut dina personuppgifter till fullmaktstagare, ställföreträdare, gode män, ombud eller liknande. Detta gör vi endast om du sänder in en fullmakt till oss eller om det finns ett beslut från en behörig domstol eller myndighet.

Tjänsteleverantörer

För att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter anlitar vi i vissa fall tjänsteleverantörer. Leverantörerna behandlar personuppgifterna på vårt uppdrag och får endast behandla uppgifterna enligt våra instruktioner. De får inte använda dina uppgifter för egna ändamål och är skyldiga att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Andra mottagare

Vi kan i vissa fall komma att lämna ut dina personuppgifter till andra mottagare än de som angivits ovan för att följa tillämpliga lagar och föreskrifter, en begäran eller ett föreläggande från en behörig domstol eller annan myndighet, samt för att tillgodose vårt berättigade intresse av att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Pappers arbete med ta fram lönestatistik sker i samarbete med Facken inom Industrin. I samarbetet om lönestatistiken överförs pseudonymiserade personuppgifter. 

Arkivering/Lagring 

Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Pappers sparar dina personuppgifter under den tid som krävs för att uppfylla skyldigheter enligt gällande lag och/eller kollektivavtal, såsom till exempel bokföringslagen. I de fall det inte finns någon lag och/eller kollektivavtal som kräver specifika lagringstider är principen som vi tillämpar för att bestämma lagringstiden att vi inte lagrar personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka uppgifterna behandlas. Som utgångspunkt innebär det att vi sparar dina personuppgifter under hela medlemskapet och en viss tid därefter. I förekommande fall kommer vi att gallra vissa av dina personuppgifter under medlemskapet. I övrigt bestäms våra gallringstider av hur länge rättsliga åtgärder kan vidtas gentemot Pappers. Personuppgifter som vi behandlar för statistiska ändamål raderas inte. 

Dina rättigheter

Rätt att återkalla samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke för behandlingen av dina personuppgifter. Som medlem kontaktar du Pappers om du vill återkalla samtycket för behandlingen av dina uppgifter.

Rätt till registerutdrag

Du har rätt att få veta om vi behandlar dina personuppgifter. Om vi gör det, har du rätt att få tillgång till dina personuppgifter genom ett så kallat registerutdrag. Kontakta Pappers vid begäran om registerutdrag. Registerutdrag kan göras kostnadsfritt en gång per år.

Rätt till rättelse

Om vi har felaktiga eller ofullständiga personuppgifter om dig, har du rätt att begära rättning eller komplettering av uppgifterna. För oss är det viktigt att dina personuppgifter är korrekta och kompletta och därför rättar vi eventuellt felaktiga eller kompletterar ofullständiga uppgifter skyndsamt. Du kan själv uppdatera vissa uppgifter via mina sidor.

Rätt till radering

Du har rätt att begära att vi raderar dina uppgifter, till exempel om du anser att vi inte längre behöver dina uppgifter för vårt ändamål eller om laglig grund saknas. Vi behöver dock inte radera uppgifterna om vi är skyldiga enligt lag att spara uppgifterna. Kontakta Pappers vid begäran om radering.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att begära att personuppgiftsbehandlingen begränsas om uppgifterna inte är korrekta eller inte behövs för att uppfylla ändamålet. Om du begär att vi begränsar behandlingen kan det i vissa fall medföra att vi inte kan fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som medlem. Kontakta din avdelning vid begäran om begränsning.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att göra invändningar mot behandlingar som stödjer sig på en intresseavvägning. Vi får dock fortsätta att behandla uppgifterna om vi har tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter eller om behandlingen sker för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Kontakta Pappers vid begäran om invändning.

Rätt till dataportabilitet (flytt av personuppgifter)

Du har rätt till dataportabilitet, det vill säga rätt att få personuppgifter du tillhandahållit till oss och som vi behandlar elektroniskt överförda till annan organisation (till exempel annat fackförbund) när detta är tekniskt möjligt. Överföringen gör vi på ett säkert sätt och i ett allmänt använt maskinläsbart format. Rätten till dataportabilitet gäller för behandling som sker med stöd av ett avtal med dig eller ditt samtycke.

Rätt att inge klagomål till IMY

Om du anser att vi hanterar dina uppgifter felaktigt kan du kontakta vårt dataskyddsombud. Om du, efter dialog med oss, fortfarande anser att vi hanterar dina uppgifter felaktigt har du rätt att lämna klagomål till IMY.

Vem du kontaktar om du har frågor

Kontaktuppgifter Dataskyddsombud

Om du har frågor om personuppgiftsbehandlingen eller vill utnyttja dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss eller vårt dataskyddsombud.

E-post: linda@csandelin.se

Kontaktuppgifter Pappers

Postadress: Olof Palmes Gata 11, 111 81 Stockholm
E-post: incident@pappers.se
Telefonnummer: 08– 796 61 39

Denna privacy policy gäller från och med 2022-11-18.
Eventuella ändringar i denna Policy kommer endast att meddelas på denna sida.