Hoppa till huvudinnehåll

Arbetsmiljö i Pappers

Ingen ska behöva gå till jobbet och känna sig otrygg. Arbetsmiljöfrågorna är en viktig del av Pappers arbete och inbegriper både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön.

En trygg och säker arbetsmiljö börjar uppifrån. Det är arbetsgivaren som har det yttersta arbetsmiljöansvaret på din arbetsplats om det t.ex. skulle ske en olycka. Skyddsombuden utses av medlemmarna i facket och är arbetarnas röst i att se till att arbetsmiljön är säker. 

I Pappers finns det ett skyddsombud per tionde medlem, det gör oss till ett av de mest skyddsombudstäta fackförbunden. 

På den här sidan du hitta övergripande information om arbetsmiljöarbetet inom Pappers. Kom ihåg att du alltid kan prata med skyddsombuden på din arbetsplats om du har frågor.  

Medlem i Pappers

Är du intresserad av arbetsmiljöfrågor? Prata med din avdelningsordförande eller ditt skyddsombud.

I fokus

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om att organisera, undersöka och följa upp verksamhetens arbete för att skapa en bra arbetsmiljö. Systematiskt arbetsmiljöarbete är ett lagkrav som alla arbetsgivare måste följa. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete definieras i Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2001:1 som "arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås".

Undersöka, riskbedöma, åtgärda, följa upp

Att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp är centralt i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Med det menas att arbetsgivaren ska undersöka vilka risker som finns på arbetsplatsen och åtgärda dem så att ingen drabbas av en olycka eller av ohälsa. Därefter kontrolleras åtgärderna, så att man är säker på att riskerna har försvunnit eller minskats så mycket det går.

En förutsättning för att det systematiska arbetsmiljöarbetet ska fungera är att det är organiserat på ett bra sätt, till exempel när det gäller arbetstagarnas medverkan, fördelning av uppgifter och tillräckliga kunskaper om arbetsmiljöarbetet.

OSA - en del av de systematiska arbetsmiljöarbetet

OSA står för Organisatorisk och Social Arbetsmiljö och är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

OSA kan delas in i tre delar:

 • Arbetsbelastning
 • Arbetstidens förläggning
 • Kränkande särbehandling

Arbetsgivaren ska se till att arbetsuppgifter och befogenheter inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning, samt vidta åtgärder för att motverka psykisk ohälsa pga. påfrestande arbete eller arbetstider.

Se film om OSA

God hälsa för skiftarbetare

I kollektivavtalet från 2023 förtydligas arbetsgivarnas ansvar att skapa förutsättningar för en god hälsa hos skiftarbetare och att fånga upp signaler om hälsoproblem som kan vara kopplade till arbetstidens förläggning. Man ska på varje arbetsplats säkerställa i det lokala arbetsmiljö- och skyddsarbetet, att man fångar upp risker som är kopplade till skiftgång och beredskap.

Nollvision 

Vision: Ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet

Varje dödsolycka eller skada på arbetet är en för mycket. Många allvarliga händelser kan förhindras med rätt information, säkerhetsåtgärder och kunskap. För att minska antalet olyckor är det aktiva och systematiskt förebyggande arbetsmiljöarbetet helt avgörande.

 

Skyddsorganisation

På varje bruk finns det en skyddsorganisation som arbetar för en säker arbetsmiljö. Det är medlemmarna i facket som utser skyddsombud och dessa för därefter arbetarnas talan.

Skyddsorganisationen på ett bruk ser olika ut beroende på företagets storlek och uppbyggnad. 

Det finns olika typer av skyddsombud inom Pappers:

 • Arbetsställets huvudskyddsombud (AHSO)
 • Samordnande huvudskyddsombud (SHSO)
 • Huvudskyddsombud (HSO)
 • Skydds- och kontaktombud (SO)

Till dig som skyddsombud

Skyddsombudsuppdraget är på tre år, därefter behöver du få förnyat förtroende från medlemmarna för att fortsätta uppdraget. 

Det är arbetsmiljölagen (AML) som styr vilket ansvar och vilka rättigheter du som skyddsombud har.  Alla skyddsombud omfattas även av förtroendemannalagen (FML). 

För att klara uppdraget och kunna företräda arbetstagarna har skyddsombudet enligt lag rätt att:

 • ta del av sådant som rör arbetsmiljön inom sitt skyddsområde.
 • bli underrättad om förändringar av betydelse för arbetsmiljöförhållandena.
 • delta vid planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och av arbetsorganisationen.
 • delta vid planering av användning av ämnen som kan medföra ohälsa eller olycksfall.
 • delta vid upprättande av handlingsplaner.
 • delta på skyddsronder.

Skyddsombudet har även rätt att stoppa arbetet genom ett så kallat skyddsstopp (AML kap 6 §7). Detta gäller dock bara om det finns omedelbar och allvarlig fara för liv och hälsa. Stäm gärna av med huvudskyddsombudet på arbetsplatsen innan ett skyddsstopp läggs.

Tid att utföra arbetet på betald arbetstid

Skyddsombudet har rätt att utföra uppdraget på betald arbetstid, och det ska få ta den tid som behövs. 

Utbildning på betald arbetstid

För att kunna fullgöra ditt uppdrag ska du som skyddsombud få den utbildning som behövs. Det är något som arbetsgivaren och facket gemensamt ansvarar för. Det är arbetsgivaren som står för kostnaden för utbildningen. 

Folder: Till dig som är skyddsombud

Aj och oj

När något händer på jobbet så finns det en bra tankeregel - AJ och OJ. 

Tillbud = Oj!

Något händer som skulle kunna orsaka skada, men ingen skadas eller blir sjuk av händelsen. Det som är ett tillbud för en person, kan bli en olycka för någon annan. Exempel:

 • En tung dörr smäller igen. Ingen skadas denna gång. 
 • För få kollegor på jobbet gjorde att du fick en alldeles för tung arbetsbelastning.

Olycksfall = Aj!

Något händer och orsakar personskada eller sjukdom. Om samma situationer som ovan orsakar skada, räknas de som olycksfall. Exempel: 

 • Du snubblar och ramlar och bryter armen i fallet.

 • Du slinter med kniven och skär dig när du ska skära loss en tamp som fastnat.

Se film om tillbud

PIA

IA-systemet är ett arbetsmiljörapporteringssystem där Pappers har en egen del - PIA. 

Målet är att alla arbetsgivare inom Pappers ska använda sig av PIA-systemet för behandling av olyckor, tillbud samt riskhantering. Om alla använder samma system kan vi hjälpa varandra att minimera antalet arbetsmiljöhändelser. 

Förbundsordförande Pontus Georgsson ser att allt fler företag väljer att inte använda PIA, något som facket ser allvarligt på.  Läs hela krönikan

Läs mer om IA-systemet

Sirius

Sirius är ett samarbete mellan Pappers, Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Unionen samt Industriarbetsgivarna. Ett gemensamt forum för samverkan inom massa- och pappersindustrin som vill skapa en god arbetsplats för ökad konkurrenskraft. Forumets fyra fokusområden är: 

 • Arbetsmiljö, säkerhet och hälsa
 • Kompetens och utbildning
 • Likabehandling och mångfald
 • Ledarskap och medarbetarskap

Läs mer om Sirius

Pappers arbetsmiljökommitté

Arbetsmiljökommittén (AKOM) består av en representant från varje distrikt plus sammankallande förbundsombudsman. Gruppen fungerar som ett nätverk för att hantera arbetsmiljöfrågor inom Pappers. 

Sammankallade för gruppen är Elisabeth Haug, ombudsman på förbundskontoret elisabeth.haug@pappers.se

Hör gärna av dig om du har en arbetsmiljöfråga!

Läs mer om AKOM