Hoppa till huvudinnehåll

Uttalande angående utredning om skogsvårdslagen

Aktuellt 17 oktober 2017

Igår, den 16 oktober, presenterade den juridiska översynen av Skogsvårdslagen sina förslag. Att skogsbruk inte ska omfattas av talerätt anser vi vara självklart. Vi är kritiska till utredningens slutsatser och förslag om att pågående markanvändning i form av skogsbruk ska kunna överklagas av särintressen. Vi efterlyser därför ett tydligt ställningstagande från Sveriges politiker.

Vi anser inte att skogsbruk är jämförbart med storskalig exploatering såsom byggande av motorvägar eller oljeraffinaderier. Vi ifrågasätter den praxis som håller på att utvecklas i det svenska samhället där allt fler kan skaffa sig fri tillgång till att driva domstolsprocesser mot snart sagt alla former av små verksamheter och enstaka åtgärder som kan tänkas ha någon form av miljökoppling. Den utvecklingen går emot grundtanken i svensk förvaltningstradition där olika allmänna intressen tillvaratas i politiska avvägningar och beslut, inte i domstol.

Nu är det dags för politiken att klargöra att vi ska använda den skogliga naturresursen i Sverige till att producera råvara till en växande bioekonomi. Den politiska inriktningen måste uttryckas så tydligt att pågående markanvändning inte kan hindras av långdragna juridiska processer.

Sverige har goda förutsättningar att ställa om till en bioekonomi – här finns rika naturresurser, kunniga skogsägare, världsledande skogsforskning, skickliga innovatörer och en stark vilja att satsa på ett fossilfritt samhälle.  Svensk skogsnäring bidrar med ungefär 130 miljarder kronor i export per år och antalet anställda är ca 70 000. Det är en nyckelnäring för att Sverige ska kunna ställa om till fossilfrihet och bioekonomi men det förutsätter en stabil, kontinuerlig och god tillgång på råvara från skogen, vilket kräver ett stabilt och förutsägbart regelverk. För Sverige är en bärkraftig skogsnäring också avgörande för en levande landsbygd som är möjlig att bo i och få en utkomst av.

Vi avvisar förslagen att öppna upp möjligheten för att överklaga pågående markanvändning men välkomnar en fortsatt dialog kring hur vårt hållbara skogsbruk även i framtiden ska kunna ge ett starkt bidrag till bioekonomi, klimatarbete, sysselsättning och välfärd.

Carina Håkansson, VD Skogsindustrierna

Sven Erik Hammar, Ordförande LRF Skogsägarna

Per-Olof Wedin, VD Sveaskog

Mats Jutterström, Förbundsordförande Pappers

Per-Olof Sjöö, Förbundsordförande GS

Bernt Hermansson, Ordförande Skogsentreprenörerna

Elisabet Salander Björklund, VD Bergvik Skog