Hoppa till huvudinnehåll

Till Finlands Ambassadör i Sverige

Aktuellt 13 oktober 2015

Finska regeringen hotar finska och Nordiska arbetsmarknadsmodellen

Det är med stor oro vi noterar att den nytillträdda finska regeringen presenterat förslag som innebär kraftiga ingrepp i den finska arbetsmarknadsmodellen och som fråntar arbetsmarknadens parter ansvaret att komma överens om vilka villkor som ska gälla på arbetsmarknaden. Det gör man genom att kräva att fack och arbetsgivare ska gå med på en rad försämringar av tecknade kollektivavtal. Gör man inte det hotar man med tvingande lagstiftning.

Att genom lagstiftning förändra ingångna kollektivavtal är ett oacceptabelt ingrepp i parternas fria förhandlingsrätt. Det strider inte bara mot den finska och Nordiska modellen det strider också mot ILO:s kärnkonventioner nr. 87 om organisationsfrihet och nr. 98 och rätten att förhandla kollektivt.

Om den finska regeringen gör verklighet av sina hot äventyrar man en arbetsmarknadsmodell som visat sig vara mycket framgångsrik. De Nordiska länderna har, mycket tack vare den Nordiska arbetsmarknadsmodellen, utvecklats till framgångsrika välfärdssamhällen. I det klimatet har många företag utvecklats till att bli världsledande inom sina branscher.

Den finska, såväl som andra Nordiska länders, arbetsmarknadsmodell har präglats av ansvarsfulla sociala parter som i förhandlingar kommit överens om löner och övriga arbetsvillkor på arbetsmarknaden.

Om politikerna övertar parternas ansvar och beslutanderätten över villkoren på arbetsmarknaden är vi övertygade om att det konstruktiva samarbetsklimat som finns mellan parterna slås i spillror. I stället för en väl fungerande ordning, som gett stabilitet på arbetsmarknaden, går vi mot en osäker framtid som riskerar att präglas av konflikt och kaos.

Mot ovanstående bakgrund vill vi uppmana dig, i den egenskap av ambassadör, att göra vad du kan för att påverka den finska regeringen att avstå från beslut som äventyrar en framgångsrik och långsiktigt hållbar modell för arbetsmarknaden.

Bilagor