Hoppa till huvudinnehåll

Pappers avtal 1 april 2017 – 31 mars 2020

Avtal 3 april 2017

Pappers tecknade ett nytt kollektivavtal på kvällen den 31 mars 2017 med Föreningen Industriarbetsgivarna.

Avtalet löper på tre år, från 1 april 2017 till 31 mars 2020, varav det sista året är uppsägningsbart. I det fall sista året ska sägas upp måste det göras senast den 30 september 2018, avtalet upphör då att gälla den 31 mars 2019.

  • Första året ger 569 kr plus 0,2 % i avsättning till LP/delpension.
  • Andra året ger 522 kr plus 0,2 % i avsättning till LP/delpension.
  • Tredje året ger 620 kr plus 0,2 % i avsättning till LP/delpension.

När det gäller LP/delpension kommer även de som är under 25 år att omfattas.

De omfattas inte av avtalspension SN-LO, men när det gäller LP/delpension kommer avsättning att göras.

Det är en stor framgång att även de under 25 år får avsättning till LP/delpension.

Parterna är överens om att den totala arbetstiden per vecka, inkluderat övertid endast i undantagsfall kan överskrida 70 timmar.

Sedan tidigare gäller det för nyanställda att de fem första åren i arbetstidskontot avsätts till pensionspremier. Undantag införs nu i avtalet då tillsvidareanställd sägs upp och sedan återanställs av samma arbetsgivare eller annat bruk inom samma koncern. Dessa har då rätt att välja pension, ledighet eller kontant uttag.

Företrädesrätt till återanställning ska inte gå att gömma i kortare visstidsanställning om den är maximalt 4 månader. Arbetsgivaren måste då underrätta lokalt fack om de ska tillsvidareanställa. Detta för att den lokala fackliga organisationen ska kunna begära förhandling i frågan.

Samverkansavtalet ska uppdateras under avtalsperioden.

Då det gäller anlitande av entreprenörer och underentreprenörer, ska förhandlingsrådet utreda frågan. Sirius arbetsmiljögrupp ska kunna vara behjälplig för att se över befintliga utbildningar och verktyg och vid behov utveckla nya. Ett speciellt fokus ska finnas på upphandling av entreprenadtjänster både när det gäller förhållandet beställningsföretag/entreprenör och entreprenör/underentreprenör. Frågor att belysa är arbetsmiljö och säkerhet.

Ovanstående är ingen exakt återgivning av avtalstexten.