Hoppa till huvudinnehåll

TVK106 Stadgar

Stadgar Tandvårdskassa 106 Vallvik (TVK106)

 

§1

Medlemsvillkor

Endast aktiva medlemmar i Pappers avd. 106 äger rätt att nyttja TVK106. Medlemskap i TVK106 kan först ske, då medlem fått en tillsvidareanställning på företaget (Vallviks Bruk). Fastställda Stadgeenliga medlemsavgifter skall ha erlagts 6 månader i följd innan TVK106 kan nyttjas (karens).

Medlem som slutat sin anställning på företaget, lämnar automatiskt denna TVK106 samma dag som anställningen upphör.

TVK106 gäller 6 månader efter medlems ålders/ förtidspensionering

 

 

§2

Avgift

Ingen särskild avgift tas ut av medlemmen, utöver de 0,5 % som avsätts av den ordinarie

medlemsavgiften. Ändringar av avgiften kan endast ske på avdelningens årsmöte.

Avdelningsstyrelsen äger rätt att stoppa utbetalningar när för ändamålet avsatta medel är förbrukade.

 

§3

Ersättningsbestämmelser.
 

Ersättning utbetalas endast för tandvård utförd av legitimerad tandläkare eller profylaxpersonal, som är anslutna till den allmänna tandvårdsförsäkringen. All förebyggande tandvård ersätts, inklusive bettskenor som har till syfte att hindra förslitning på tänderna. Tandvård enligt ovan ersätts med 50 % av patientavgiften, dock maximalt 10 000 kr/år
 

Har man abonnemangstandvård, räknas det som förebyggande tandvård och berättigande av TVK106.Tandvård enligt abonnemangsavtal ersätts med 50 % av patientavgiften, dock maximalt 3500 kr/år.

Ersättning utgår inte för förbrukningsmaterial ex. munvatten, tandborstar, etc. Estetisk tandvård, tandställningar smycken, blekning ersätts inte heller. Ersättning utgår inte för tandskador orsakade av olycksfall eller liknande. Sena återbud, uteblivna besök, resor, självrisker vid olycksfall etc. ersätts inte. Snarkskenor ersätts inte då snarkning anses vara ett medicinskt problem.

 

§4

Utbetalningar

Utbetalning sker mot kvitto där namn och behandlingsspecifikation framgår, detta kvitto skall tillsammans med en för ändamålet framtagen blankett inlämnas till avdelningen.

 

Utbetalningarna ske fortlöpande och skall verifieras av kassören för TVK106. Ersättningar för behandlingar som är äldre än 1 år utbetalas inte. Ersättningsyrkanden från föregående kalenderår, kommer att belasta innevarande kalenderårs ersättningsutrymme.
 

§5

Tvist

Tvister mellan kassören och medlemmen behandlas och slutregleras av avdelningsstyrelsen.
 

§6

Upplösande

Upplösande av TVK106 kan endas ske på årsmöte, kvarvarande tillgångar tillfaller

pappers avd. 106.