Hoppa till huvudinnehåll

Avtal klart

riksavtal_680x480.png

Bild
Kollektivavtalet klart

Pappers och Industriarbetsgivarna är överens om ett nytt kollektivavtal. Det nya avtalet innehåller ett flertal villkorsförbättringar i form av ökade rättigheter vid kompledighet, högre ersättning i ATK och förbättrad OB. Avtalet sträcker sig över två år och har ett totalt avtalsvärde på 7,4 % där första året är värt 4,1% och det andra året är värt 3,3%. Det är de högsta nivåerna i Industriavtalets historia.

Förhandlingschef Robert Sjunnebo lyfter fram kompledigheten som en framgång. ”Det är ett viktigt genombrott och en betydande inskränkning i arbetsgivarnas arbetsledningsrätt. I det nya avtalet har det blivit en rättighet att få ut kompledighet och det har blivit svårare för arbetsgivarna att neka den.”

"Det lokala medlemsnära arbetet är ryggraden i Pappers och det ville arbetsgivarna ändra på i året avtalsförhandlingar, nu blir det inte så utan makten finns kvar på avdelningarna i Pappers. Precis som det ska vara,” säger förbundsordförande Pontus Georgsson.

Frågor och svar om Avtalsrörelsen för förtroendevald 

Vilka villkorsförändringar finns i avtalet?

Avtalet innehåller flera förbättringar, här är några av dem:

  • Många har svårt att få ut inarbetat komptid och i det nya avtalet har det blivit en rättighet att kunna ta ut tiden som ledighet.
  • Beräkningsunderlaget av ATK har utökats vilket gör att värdet stiger.
  • OB-ersättningen dag innan storhelg blir högre.
  • När arbetsgivaren inte kan erbjuda sammanhängande semester har semesteruppdelningstillägget höjts.
  • En allt för slimmade organisation har gjort det svårt att vara ledig och många behöver arbeta övertid. I avtalet finns nu en reglering kring hur mycket komptid man får spara. Om det finns en lokal överenskommelse så gäller den.
  • En ökad möjlighet att lokalt påverka arbetsmiljöarbetet för att kroppen ska hålla att jobba ett helt arbetsliv på bruket. Avtalet innehåller förtydligande om arbetsmiljöarbetet.
  • Vissa justeringar i tre timmarsregeln har gjorts. Om du blir inkallad till arbetsplatsträff, skiftlagsträff, information eller utbildningar i anslutning till ordinarie arbetets början utgår faktiskt tid inte som tidigare lägst tre timmars ersättning.

    Den nya regeln gäller enbart ovan nämnda tillfällen och inte vanligt arbete.

På vilket sätt kommer det bli enklare att få ut komptid? 

Nu behöver arbetsgivaren ett giltigt skäl att neka ledighet. Det kan endast vara om det påverkar verksamheten. Hit räknas alltså inte dålig planering eller för låg bemanning.

Har du problem att få ut kompledig, prata med de förtroendevalda på avdelningen.

Detta gäller från och med den 1 april 2024.

I de fall där det saknas en lokal överenskommelse om komptid, finns nu en central reglering. Vad innebär den?

En vanlig problematik på arbetsplatserna är att arbetsgivaren har slimmat bemanningen till ett minimum och att man jobbar många övertidstimmar för att täcka upp.

Avtalet innehåller nu en begräsning om hur många komptimmar som får överföras från en månad till en annan. I det centrala avtalet är denna gräns 40 timmar. De timmar som överstiger dessa tas ut i tid, pengar eller som extra avsättning till pension.

Det nya regelverket främjar ledighet och innebär i förlängningen att arbetsgivarna behöver se över och öka bemanningen.

Finns det en tidigare lokal överenskommelse kring komptid gäller den till stora delar som tidigare. Ovan beskrivning gäller där det saknas en lokal överenskommelse. Är du osäker på vad som gäller hos er, prata med de förtroendevalda.

Värdet för ATK (arbetstidskontot) höjs, vad innebär det?

Vi har förhandlat fram ett ökat värde av ATK genom att även inkludera övertidsersättning, beredskapsersättning, semesterlön och semesterersättning i beräkningsunderlaget.

Det innebär att värdet av ATK ökar betydligt. Men, om man väljer att ta ut sin ATK i tid så är antalet timmar det samma som tidigare.

Vad är avtalet värt?

Avtalet sträcker sig över två år och har ett totalt avtalsvärde på 7,4 % där första året är värt 4,1% och det andra året är värt 3,3%. Det är de högsta nivåerna i Industriavtalets historia.

Detta inkluderar både löneökningar och villkorsförbättringar.

Hur vet jag hur stor löneökning jag kommer att få?

Det kan vi inte svara på än. Det centrala kollektivavtalet, Riksavtalet, är nu klart och nu kommer de lokala förhandlingarna att inledas. I Riksavtalet har vi kommit överens om vilken löneökningsprocent man ska använda när man förhandlar lokalavtalet. Hur löneökningarna fördelas på bruket regleras i vid de lokala förhandlingarna.

Riksavtalet är skrivit så att alla på bruket har en garanterad krontalshöjning som uppgår till häften av det totalt krontalet. Men vad varje enskild person kommer att få är för tidigt att svara på.

Löneökningen innebär i praktiken en reallönesänkning, hur kan facket gå med på detta?

Pappers står bakom den svenska modellen som gett bra reallöneökningar över tid. Även i svåra tider har vi denna modell att utgå från. Det innebär inte att vi är nöjda med situationen men det går inte att kompensera inflationen med enbart löneökningar. För höga löneökningar riskerar att leda till högre inflationen. Det viktigaste är dock att det inte enbart är arbetarna som ska ta ansvar utan även arbetsgivarna och inte minst direktörerna.

Pappers har under avtalsförhandlingarna fokuserat på att uppnå så bra villkorsförbättringar som möjligt.

Hade vi inte fått bättre löneökningar om vi gått ut i strejk? 

Nej det hade vi inte. Pappers avtal är ett bra kollektivavtal, sannolikt kommer det vara ett av årets bästa arbetaravtal. Vi behöver förhålla oss till Industriavtalet och märket. Vår bedömning är att Pappers avtal är värt mer än Industriavtalet, därför skulle det inte hjälpa oss att gå ut i strejk. Med det sagt så förstår vi att många anser att löneökningen är för låg.

Hur ser höjningarna ut kring OB-ersättning dag innan storhelg?

Ersättningen i det tidigare riksavtalet var densamma inför storhelg som under en vanlig helg och det är nu ändrat.

Räkneexempel: Om du har en grundlön på 32 150 kr/månaden får du nu 293 kr/timmen i OB-ersättning dag innan storhelg. Det är en ökning med 174 kr/timme.

För mer information om storhelgersättningen se kollektivavtalet §8 Moment 1c eller prata med de fackliga förtroendevalda.

Hur har semesteruppdelningstillägget förbättrats?

I första hand vill vi att medlemmarna ska ha en sammanhängande semester på fyra veckor. När arbetsgivaren inte kan erbjuda sammanhängande semester har du rätt till semesteruppdelningstillägg. (Det innebär att du får betalt för olägenheten att inte ha en sammanhängande semester.)

I det nya avtalet har denna ersättning höjts. 

Om du har en månadslön på 32 150 kr ökar ersättningen med 400 kr per dag. Totalt får du med den månadslönen 643 kr/dag i semesteruppdelningstillägg.

Där det finns bättre lokala överenskommelser gäller dem som vanligt.

Vart tog de tuffa avtalskraven från arbetsgivaren vägen?

Många av arbetsgivarnas avtalskrav gick ut på att flytta makten från det lokala till det centrala. Pappers har i förhandlingen lyckats få bort dessa krav och det medlemsnära fackliga arbetet som Pappers lokalavtalsmodell innebär har istället stärkts.

Får jag min löneökning retroaktivt?

Ja, ny lön gäller från den 1 april 2023. Det innebär att när de lokala förhandlingarna och fördelningen av löneökningarna är klar får du på din nästkommande löneutbetalning din retroaktiva löneökning som en klumpsumma, och därefter får du din nya lön varje månad.

Vad innebär det att ni anger avtalet i procent och inte i kronor?

Din löneökning kommer självklart fortfarande vara i kronor men i Riksavtalet har vi förhandlat fram en procentökning som varje avdelning har att förhålla sig till när man räknar fram löneökningen i kronor. Det innebär att löneökningen i kronor kan variera per bruk beroende på lönesystem och lönenivåer.

Vad innebär stupstocken?

Om man inte kommer överens i de lokala förhandlingarna så finns det reglerat i Riksavtalet vad som gäller – den så kallade stupstocken.

I löneavtalet är stupstocken på 80/20 år ett och 75/25 år två. Det innebär att om man inte kommer överens om hur lönen ska fördelas lokalt så kommer 80/75% av löneökningen att fördelas generellt över hela kollektivet och att arbetsgivaren får efter förhandlingar bestämma hur fördelningen ser ut för resterande 20/25%.

Riksavtalet bestämmer hur arbetsgivarna får fördela denna del, för mer information se Riksavtalet §5 mom. 2.

Hur fungerar potten? 

Exakt hur detta fungerar kan vi inte svara på från centralt håll då lönesystemen är olika på bruken. Potten beräknas utifrån lönenivåerna för alla som arbetar och på bruket och alla bidrar med en summa till den generella potten. Den insamlade potten ska sedan fördelas och det sker genom de lokala förhandlingarna.

Varför tecknar Pappers ett flerårigt avtal när det är så mycket osäkerhet i omvärlden?

Här följer vi märket i Industriavtalet och det avtalet är på två år vilket gör att vi också har ett tvåårigt avtal. Vi har gjort bedömningen att vi inte skulle få igenom lika stora villkorsförbättringar i avtalet om det var ett ettårigt avtal.

Det är omöjligt att veta vad som händer framåt och genom att teckna ett tvåårigt avtal så har vi en grund att stå på och tid till att förbereda oss inför nästa avtalsrörelse. 

Vad hände med Pappers avtalskrav om att inte behöva arbeta natt om man arbetat mer än 20 år på bruket och har hälsoproblem?

Här har vi inte nått hela vägen fram ännu men vi kommer fortsätta arbeta med frågan.

Det handlar om att förändra villkor, skiftscheman och bemanningen och det tar tid. Vi är överens med arbetsgivarna om att något måste hända och i Riksavtalet har vi tagit några steg i rätt riktning.

Det nya avtalet förtydligar arbetsgivarna ansvar att skapa förutsättningar för en god hälsa hos skiftarbetare och att fånga upp signaler om hälsoproblem som kan vara kopplade till arbetstidens förläggning. Man ska på varje arbetsplats säkerställa i det lokala arbetsmiljö- och skyddsarbete, att man fångar upp risker som är kopplade till skiftgång och beredskap.

Det är ett steg på vägen men vi är inte nöjda än.

Nästa steg - vad händer nu?

Nu är det dags att börja förhandla lokalt bland annat om hur lönefördelningen ska ske. Först måste man på varje avdelning räkna fram hur mycket som man har att fördela (insamlingspott). Detta kan ta lite tid med även om det drar ut på tiden så gäller den nya lönen retroaktivt från 1 april.

Prata med de lokala fackliga företrädarna om du vill veta mer om hur de lokala förhandlingarna går hos er.