Hoppa till huvudinnehåll

Remissvar LAS: Pappers fortsatt kritiska till delar av förslaget

Robert Sjunnebo
Aktuellt 15 september 2021

LAS-utredningen har varit på remissrunda och Pappers har skickat in ett remissvar. Robert Sjunnebo, chefsjurist, berättar mer om hur Pappers ser på utredningens förslag.

Kan du sammanfatta Pappers remissvar i korta drag?

Pappers har synpunkter på flera delar av det av utredningen lämnade LAS-förslaget. Förslaget är otydligt och framstår som ogenomarbetat då parterna, i den överenskommelse som ligger till grund för förslaget, inte kunnat enas om alla detaljer. Här kvarstår en hel del arbete innan förslaget kan bli lag. Vidare är Pappers mycket kritiska till att det införs ett förbud för enskilda fackförbund att med sina parter komma överens om bättre regler om anställningsskydd vid uppsägning och för bemanningsanställda som varit uthyrda under lång tid. Social skyddslagstiftning har alltid innehållit ett skydd mot sämre villkor men aldrig ett förbud mot att avtala om bättre villkor. Detta förbud står enligt Pappers i strid med internationell rätt.

Borttagandet av rätten för en anställd att kvarstå i anställning, under en tvist om uppsägning, är ett kraftigt ingrepp i anställningsskyddet. Som motåtgärd i LAS-utredningen föreslogs möjligheten att få a-kassa under tvisten i stället. Pappers anser att detta förslag skulle innebära en väsentlig försämring för den enskilde arbetstagaren. 

Pappers gör bedömningen att de ökade möjligheterna till undantag från principen ”sist in, först ut” som införs inte kommer påverka våra medlemmar i så stor utsträckning då arbetsgivarna även efter denna förändring kommer behöva träffa turordningsöverenskommelser. Däremot innebär förslaget en kraftig förskjutning till arbetsgivarnas förmån inom flera andra delar av arbetsmarknaden.

Samtidigt innehåller utredningen förslag som kommer att förbättra för framför allt visstidsanställda. Visstidsanställda kommer snabbare få rätt till en tillsvidareanställning och ett visst skydd vid hyvling (sänkt sysselsättningsgrad) införs. I dessa delar innehåller utredningen bra förslag.

Hur stämmer Pappers remissvar ihop med LO:s?

LO:s remissvar är av naturliga anledningar mer övergripande men i huvudsak ligger Pappers svar i linje med detta samtidigt som det lyfter, mer specifikt, de problem som även LO noterat.

Hur ser Pappers på de två andra delarna (omställningsstudiestödet och grundläggande omställnings- och kompetensstöd) som ingår i utredningen?

Pappers har inte bedömt att det finns ett behov av att skriva ett eget yttrande om dessa delar, utan instämmer helt i det svar som LO lämnat. Pappers anser att det är bra att ökade möjligheter till studier senare i livet införs och att fler grupper kan få omställnings- och kompetensstöd.  Att det däremot inte är en rättighet att få dessa stöd, utan endast en möjlighet som styrs av anslaget till beslutande myndighet, är inte bra. Risken är därmed att värdet av dessa förbättringar undergrävs i framtida kompromisser om statsbudgeten, samtidigt som försämringarna av anställningsskyddet kvarstår.

Vad kommer hända nu?

När tiden att lämna remissvar gått ut påbörjas arbetet, inom regeringen, med att lägga förslag på riksdagens bord. Tanken är att riksdagen ska fatta beslut innan nästa ordinarie val.