Hoppa till huvudinnehåll

Huvudavtalet påskrivet

Aktuellt 5 september 2022

Pappers har, efter ett längre internt förankringsarbete, antagit det huvudavtal som vår centralorganisation, LO, och Svenskt Näringsliv slutit. Förbundsårsmötet i juni röstade för att Pappers förbundsstyrelse skulle fatta beslut om att skriva under, vilket skedde under sommaren. 

Huvudavtalet och den lagstiftning som riksdagen beslutat innehåller många nyheter, både bra och mindre bra. Vi vill framför allt lyfta fram att medlemmarna nu kommer få helt nya möjligheter till livslångt lärande – både under anställningen och vid arbetslöshet. Det tror vi är bra både för våra medlemmar och företagen.

Omställningsstudiestöd

Som ett resultat av det träffade huvudavtalet har en ny lag tillkommit där villkoren för det s.k. omställningsstudiestödet anges. Huvudavtalet innehåller regler om kompletterande studiestöd som i korthet ger en ekonomisk utfyllnad under tid med omställningsstudiestöd och vid vissa kortare utbildningar ett stöd som står på helt egna ben.

Omställningsstudiebidrag kan både de som har en anställning och de som blivit uppsagda få. Det gäller även det kompletterande studiestödet. För att komma ifråga krävs att arbetstagaren är etablerad på arbetsmarknaden och arbetat en del i närtid. Räknat från 19 års ålder ska arbetstagaren ha arbetat i åtta år under en period om 14 år (etablering). Det krävs också att arbetstagaren arbetat 12 av de senaste 24 månaderna (arbetat i närtid).

Omställningsstudiebidrag och kompletterande studiestöd kan arbetstagare få under en tid som motsvarar 1-44 veckors (motsvarar ett år) heltidsstudier. En förutsättning är att utbildningen kommer stärka arbetstagarens framtida ställning på arbetsmarknaden.  Arbetstagare som är under 40 år kan på detta sätt finansiera första året på en utbildning som maximalt får vara 80 veckor. Någon sådan gräns gäller inte arbetstagare som är äldre än 40 år. Utöver omställningsstudiebidrag och kompletterande studiestöd är det möjligt att ansöka om studielån från CSN (centrala studiestödsnämnden). Den övre ålder som gäller för att kunna få stöd är 62 år.

Detta nya sätt att finansiera studier är mycket generöst som framgår av denna bild.

Ersättning i procent av den minskade arbetsinkomsten vid olika lönenivåer (beräknat på heltidsstudier per månad).

Bild kompensationsnivå.png

Bild
Kompensationsnivåer Huvudavtalet

Med dessa nya förändrade regler för vuxenstudier öppnas helt nya möjligheter för medlemmar att vidareutbilda sig under pågående anställning eller efter uppsägning. I sammanhanget kan nämnas att det nya regelverket även kompletterats av en förstärkt ledighetsregel i huvudavtalet. Arbetsgivarna kommer som absoluta huvudregeln inte kunna neka medlemmar ledighet för studier.

Möjligheten till omställningsstudiebidrag och därmed även kompletterande studiestöd gäller för studier på en utbildning som påbörjas efter den 31 december 2022. För längre utbildningar, minst 80 veckor på heltid, kan stöd lämnas redan för påbörjade utbildningar för studier som pågår för tid efter den 31 december 2022.