Hoppa till huvudinnehåll

Tandvårdskassa

Regelverk tandvårdskassa ”50/50” pappers avd.24

§1. Ersättningen utbetalas endast för tandvård utförd av legitimerad tandläkare eller profylaxpersonal anslutna till Försäkringskassan

§2. Tandvård som regleras i tandvårdsstödet ersätts med 50% av patientavgiften mot uppvisande av kvitto med verifierad behandling och kostnad.

§3. Endast medlemmar i Pappers avd 24 äger rätt till att bli medlem i Pappers avd 24 tandvårdskassa

§4. För medlemskap i tandvårdskassan gäller att anmälan om inträde måste ske inom en månad räknat från första dagen av medlemskap i Pappers avd 24. Under förutsättning att så sker så börjar medlemskapet i tandvårdskassan att gälla från samma dag som medlemskapet i Pappers avd 24. För medlemmar som fortfarande omfattas av Landstingets fria tandvård, gäller att anmälan om medlemskap i tandvårdskassan måste ske senast en månad innan man uppnått den för Landstingets fastställda ålder för fri tandvård.

§5. För ny medlem i Pappers avd 24 som tackar nej till medlemskap i tandvårdskassan och som senare ansöker om medlemskap gäller en karenstid på 24 månader, räknat från inträdesdatum, innan ersättning utbetalas

§6. Utträde ur tandvårdskassan räknas från dag då anmälan görs eller medlemskap i Pappers avd 24 upphör.

§7. För medlem som på egen begäran utträder ur tandvårdskassan och som senare på nytt ansöker om inträde gäller en karenstid på 60 månader räknat från nya inträdesdatumet innan ersättning utbetalas.

§8. Avgiften för medlemskapet i tandvårdskassan är 80 kronor per månad.

§9. Avgiften inbetalas genom löneavdrag för medlemmar anställda på Södra Cell Mönsterås. Vid långtidsfrånvaro sker inbetalning via giro månadsvis i förskott. För medlemmar ej verksamma på Södra Cell Mönsterås sker inbetalning via giro halvårsvis i förskott. Medlem, som för viss månad inte inom två månader därefter erlagt avgift utesluts ur tandvårdskassan. Utesluten medlem äger rätt att åter inträda i tandvårdskassan enligt karensreglerna §7.

§10. Ovanstående regelverk för medlemskap i tandvårdskassan gäller tills vidare. Ändringar kan endast genomföras efter beslut av årsmöte i Pappers avd 24.

§11. Om särskilt skäl att avveckla Tandvårdskassan föreligger kan beslut fattas av avdelningsmöte i Pappers avd. 24. Frågan måste angivas i kallelsen.