Hoppa till huvudinnehåll

Tandvårdskassa

TANDVÅRDSKASSA 106 VALLVIK (TVK106)

Tandvårdskassa TVK106 

Första februari 2023 röstades genomförande av tandvårdskassa igenom för Pappers avd 106 medlemmar.

Första året är kostnadsfritt och en utvärdering kommer att genomföras senare för att se vad vi hamnar ekonomisk.

Endast aktiva medlemmar i Pappers avd. 106 äger rätt att nyttja tandkassan. Medlemskap i TVK106 kan först ske, då medlem fått en tillsvidareanställning på företaget (Vallviks Bruk). Fastställda Stadgeenliga medlemsavgifter skall ha erlagts 6 månader i följd innan TVK106 kan nyttjas (karens).

Ersättning utbetalas endast för tandvård utförd av legitimerad tandläkare eller profylaxpersonal, som är anslutna till den allmänna tandvårdsförsäkringen. All förebyggande tandvård ersätts, inklusive bettskenor som har till syfte att hindra förslitning på tänderna. Tandvård enligt ovan ersätts med 50 % av patientavgiften, dock maximalt 10 000 kr/år Har man abonnemangstandvård, räknas det som förebyggande tandvård och berättigande av TVK106´s tandvård enligt abonnemangsavtal ersätts med 50 % av patientavgiften, dock maximalt 3500 kr/år.

Ersättning utgår inte för förbrukningsmaterial ex. munvatten, tandborstar, etc. Estetisk tandvård, tandställningar smycken, blekning ersätts inte heller. Ersättning utgår inte för tandskador orsakade av olycksfall eller liknande. Sena återbud, uteblivna besök, resor, självrisker vid olycksfall etc. ersätts inte. Snarkskenor ersätts inte då snarkning anses vara ett medicinskt problem.
Utbetalning sker mot kvitto där namn och behandlingsspecifikation framgår, detta kvitto skall tillsammans med en för ändamålet framtagen blankett inlämnas till avdelningen. Brevlåda och blankett kommer att finnas nere i entrén till DC.
För fullständiga regler se stadgar för TVK106 på hemsidan. 

Tandvårdskassan har felaktigt blivit kallad för försäkring,

egentligen handlar det om en "kaffeburk" där in och uttag

organiseras av avdelningen.

Bilagor