Hoppa till huvudinnehåll

Aktuella arbetsmiljöfrågor

PIA

PIA är ett arbetsmiljörapporteringssystem. När vi uppnår målet att alla avdelningar använder sig av samma rapporteringssystem för behandling av olyckor, tillbud samt riskhantering kan vi hjälpa varandra med att minimera antalet arbetsmiljöhändelser. PIA kan användas för att uppnå målet att minska olycksfallen inom Pappers.

Utbildning

Bland annat konsekvensanalys och riskbedömning. Vi ska genomföra fler temainriktade skyddsombudsutbildningar med olika innehåll. Arbetsmiljöutbildning för alla anställda är en målsättning.

Arbetstid

Förekomsten av komprimerade skiftscheman och längre arbetspass, förefaller ha ökat samtidigt med en allt snävare bemanning och mer komplicerade befattningar. Förbundet ska bevaka utvecklingen och verka för att det startas forskningsprojekt kring hur det påverkar den anställde. 16 timmars skift eller s.k. dubbelskift ska inte förekomma.

Koncernfackliga frågor/Internationellt arbetsmiljöarbete

Många företag ingår i allt större utsträckning i koncerner med utländska ägare. I en hel del fall innebär det att inflytandet minskat betydligt och därmed försvåras vårt fackliga arbete. Vi vill sträva efter att teckna fler avtal och överenskommelser gällande arbetsmiljöfrågor som kan underlätta arbetet. Inom globala företag ska vi sträva efter att sluta ramavtal kring uppförandekoder. På Europanivå behöver arbetsmiljöfrågorna lyftas upp i den sociala dialogen med arbetsgivarna inom CEPI, samt att vi vill påverka EU: s arbete på arbetsmiljöområdet.