Facklig utbildning

Pappers studiesystem är behovsanpassat utifrån avdelningarnas reella behov.

Pappers alla studieorganisatörer träffas gemensamt en gång varje höst, däremellan träffas studieorganisatörerna i distriktet en gång per år tillsammans med avdelningarnas SHSO (Samordnande Huvudskyddsombud) för att diskutera och rådgöra vilka studiebehov som föreligger i avdelningarna.

Här hittar du Pappers alla centrala utbildningar, de är riktade mot de förtroendevalda i avdelningarna.

Varje avdelning genomför medlemsutbildningar när det finns behov av det.


Från den 1 januari 2018 har Pappers medlemmar rätt att gå alla LOs utbildningar, förutom Insikter. Vår förbundsutbildning är också en grundläggande förtroendemannautbildning som Pappers jämställer med Insikter. Därav att Pappers inte betalar för den utbildningen.

Alla andra utbildningar förutom Arbetsmiljöutbildningarna som arbetsgivaren skall betala för står Pappers för kurskostnad samt utbildningsarvode. Utbildningasarvodet är 1336 kr per dag innan skatt. Utbildningarna söks nedan sedan genomför din studieorganisatör i avdelningen anmälan under respektive utbildning i fönstret nedan.Pappers studieutbud

Ungdomskurs

Utbildningen syftar till att höja den fackliga medvetenheten. På utbildningen diskuteras framförallt fackliga men också samhällsfrågor.

Målgrupp: Alla yngre medlemmar.

Förbundskursen

Förbundskursen är Pappers grundläggande förtroendemannautbildning. På förbundskursen får du som förtroendevald kunskap och verktyg för ditt uppdrag och för rollen som förtroendevald i Pappers.

Förbundskursen har en bred ansats just för att stödja dig som förtroendevalde i ditt uppdrag. På kursen behandlas bland annat teamutveckling, gruppdynamik, styrelsens arbete, verksamhetsplanering, Pappers organisation, demokrati, ”varför med i facket”, lönepolitik, lagar och avtal.

Målgrupp: Förtroendevalda oavsett uppdrag.

Pappers Miljökurs

Pappers miljökurs är Pappers grundläggande arbetsmiljöutbildning. Denna utbildning ska öka förståelsen bland nyvalda och delvis erfarna skyddsombud. På miljökursen ska du som förtroendevald och skyddsombud få verktyg för ditt uppdrag, så att du kan genomföra det på ett bra sätt och stödja det lokala arbetsmiljöarbetet på din arbetsplats och i avdelningen.

Pappers miljökurs innehåller bland annat följande ämnen: arbetsmiljölagen, samverkansavtalet, fackligt arbetssätt, skyddsronder, verksamhetsplanering, projektmedverkan, arbetsgivarens ansvar med mera.

Förkunskaper: Grundläggande BAM-utbildning.

Målgrupp: Skyddsombud och andra förtroendevalda i avdelningens arbetsmiljöorganisation.

Lag- och Avtalskurs

Lag- och avtalskursen är Pappers grundläggande lag- och avtalsutbildning. På denna utbildning får du som förtroendevald grundläggande kunskap om de arbetsmarknadslagar och avtal som reglerar massa- och pappersindustrins verksamhet.

Lag- och avtalskursen kommer ge dig verktyg, så att du ska kunna värna massa och pappersindustrins avtal och de lagar som reglerar svensk arbetsmarknad. Kursen ska även ge dig som förtroendevald medel att stödja medlemmar i olika lag- och avtalsfrågor.

Lag- och avtalskursen tar bland annat upp och behandlar följande ämnen: Pappers kollektivavtal, allmänna anställningsvillkor, avtalet om samverkan och förslagsverksamhet, lagen och anställningsskydd (LAS), medbestämmandelagen (MBL), studieledighetslagen, semesterlagen.

Förkunskaper: Förbundskursen eller FIP 1.

Målgrupp: Styrelseledamöter och ersättare i avdelningens styrelse, samordnande huvudskyddsombud (SHSO), medlemmar i avdelningens förhandlingskommitté, kontaktombud med delegerat förhandlingsansvar.

Förhandlare i Pappers - gamla FIP 3

Förhandlare i Pappers är förbundets fördjupningskurs i lag- och avtalsfrågor. På denna utbildning får du fördjupad förståelse och kunskap om de arbetsmarknadslagar och avtal som reglerar massa- och pappersindustrins verksamhet.

Kursen ”Förhandlare i Pappers” kommer ge dig fördjupade kunskaper och verktyg för dig i ditt uppdrag som förhandlare. Efter att du gått kursen ska du som förhandlare kunna bevaka och stödja förtroendevalda och medlemmar i olika lag och avtalsfrågor. För att du ska lyckas med det och ditt uppdrag medverkar LO-TCO Rättsskydd för att fördjupa dina kunskaper inom det arbetsrättsliga området. På kursen kommer även förbundets förhandlare gå igenom aktuella förhandlingsfrågor och resultat från massa- och papperssektorn, vilket kommer ytterligare hjälpa dig i ditt arbete som förhandlare i Pappers.

På kursen förhandlare i Pappers fördjupar vi oss inom följande områden: Pappers kollektivavtal, allmänna anställningsvillkor, avtalet om samverkan och förslagsverksamhet, LAS, MBL, studieledighetslagen, semesterlagen.

Förkunskaper: Förbundskursen eller FIP 1 och lag- och avtalskurs eller FIP 2 och ett par års förhandlingserfarenhet.

Målgrupp: Styrelseledamöter med förhandlingsansvar, avdelningsordföranden, SHSO.

Introduktionsutbildning

Utbildningen vänder sig till alla medlemmar i Pappers. Utbildningen är på 3-4 timmar. Intentionen är att denna utbildning skall leda till en diskussion om ”meningen med föreningen”, och vilka de fackliga grundvärderingarna är. Upplägget på utbildningen enligt nedan pedagogisk pil.

Ekonomiutbildning

Utbildningen syftar till att styrelsen skall ha en mer ingående kunskap om avdelningens ekonomi samt styrelsens ansvar.

Målgrupp: Alla förtroendevalda, i första hand styrelseledamöter.

Kassörsutbildning

Utbildningen syftar till att kassören skall veta sin roll och få kunskap om budget/bokslut/balans/resultatrapporter. Hur lön, placeringsreglemente och uppdragsredovisningar skall hanteras i avdelningen. Det är en grundläggande utbildning för att klara uppdraget som kassör i avdelningen.

Målgrupp: Kassörer och vicekassörer som använder sig av EFFEK.

Revisorsutbildning

Utbildningen syftar till att ge revisorerna verktyg för att på ett bra sätt kunna genomföra i första hand en verksamhetsrevison i avdelningen.

Målgrupp: Revisorer och revisorsersättare.


Arvode och Stipendie 2018

Vecka

Dag

Timme

Utbildningsarvode

6680 kr

1336 kr

172 kr

Stipendie

4520 kr

904 kr

113 kr


Pappers Organisations och Studiekommitté består av 10 personer och sammanträder normalt 3 ggr per år:

Ordförande

Norra Norrland

Södra Norrland

Gävle Dala

Östra

Västra

Södra

1:e vice Ordförande

Studieombudsman

Utbildningsadministratör

Jennie Söderman

Birgitta Guldhag

Jan Öberg

Roger Berglund

Cathrin Höglind

Christina Svensson

Jonny Nilsson

Mikael Lilja

P-A Pettersson

Pauline Hylander

Letar du efter någon av Pappers 55 avdelningar?

  Visa karta   Visa lista